TeTT – metodológia pre miestny rozvoj a naše najkvalitnejšie urbanistické koncepcie

Human urbanistika

Main Street Program

Ekologické mesto

Daň z pozamkov

Long-term project elaboration examples

 

TeTT urbanistika a humanistika

 

Filozofiu spoločnosti TeTT by v stručnosti bolo možné predstaviť nasledovne: nepripravujeme urbanistické plány pre obyvateľov, ale s obyvateľmi. Urbanistické plány a koncepcie sú dokumenty, ktoré ovplyvňujú život všetkých obyvateľov sídla, preto by mali mať všetci právo podieľať sa na ich príprave. Spoločnosť TeTT zakladá plánovanie v oblasti urbanistiky na sociálnom prieskume formou spoluúčasti obyvateľov mesta, miestnych neziskových organizácií, spoločností a firiem pôsobiacichh na pôde mesta a pod..

Naša metodológia sociálneho prieskumu prebieha v nasledujúce krokoch:
 

  • Príprava a štúdium podkladov, dostupných dokumentov

  • Interview

  • Plán prieskumu kombinovaný s metódami založenými na kvalite a kvantite

  • Pozorovanie cieľovej skupiny

  • Fokusové skupiny

  • Pružné pozorovanie - Elastic survay

  • Analýza štatistických údajov

  • Interpretácia s alebo bez vizuálnej perspektívy

  • Monitoring


Odporúčame:
www.uni-corvinus.hu/antropologia/mod
 

 

Main Street Program

 

Centrum vášho mesta je najviditeľnejší indikátor bohatosti vybavenosti hrdosti obce a tiež indikátorom zdravej ekonomiky a sociálneho rozvoja obce. Je to miesto, ktoré prezentuje bohatstvo obce s cieľom prilákať nových obyvateľov obce, investorov, turistov ako i udržať si terajších. Kvalita života obyvateľov je faktorom, na základe ktorého sa v novom tisícročí rozlišujú úspešné, rozvinuté sídla od upadajúcich. Z uvedeného vyplýva, že vaše centrum mesta alebo priemyselná zóna prezentujú stupeň rozvoja vášho sídla. Architektúra centra mesta je obrazom histórie vášho sídla. Prístup Main Street podporuje plánovanú ekonomiku v kontexte s históriou, aby sa majetok, bohatstvo sídla mohlo zachovať v prospech budúcej generácie.
Štyri základné body prístupu Main Street sú v súlade so štyrmi oblasťami, ktoré prezentujú skutočné hodnoty v rozvoji sídla, čím sa myslí sociálna, politická, fyzická a ekonomická oblasť.

• Organizovanie znamená pritiahnuť každého jednotlivca, aby spolupracoval na dosiahnutí spoločného cieľa ako i zhromažďovanie ľudských a finančných zdrojov s cieľom uplatniť revitalizačný program Main Street.
• Marketing je prostriedok, ktorým sa znásobuje pozitívny imidž centra mesta, aby sa posilnil záujem konzumentov a investorov žiť, pracovať, nakupovať, tráviť voľný čas a investovať priamo v centre mesta.
• Dizajn v tomto kontexte znamená snahu maximálne skrášliť hlavné námestie. Príjemnú atmosféru je potrebné doplniť atraktívnymi výkladmi, miestami na parkovanie, obnovenými budovami, chodníkmi, pouličnými lampami, upravenými plochami, ktoré vysielajú pozitívny signál o centre mesta a o tom, čo môže ponúknuť.
• Ekonomická reštrukturalizácia podporuje existujúci ekonomický potenciál. Main Street program pomáha rozvinúť konkurencieschopnosť existujúcich podnikateľov a podporuje vznik nových podnikov, firiem v centre mesta, čo má za následok jeho ekonomický rozvoj.

Odporúčame:
www.mainstreet.org

www.ncdca.org/mainst

www.dhcd.virginia.gov/MainStreet

www.nebraskamainstreet.org

 

 

Ekologické mesto

 

Väčšina populácie žije v súčasnosti v mestách, preto ak hovoríme o enviromentálnych problémoch, mali by sa zamerať na sledovanie tejto problematiky v mestách.
Program Ekologické mesto je založený na prebudovaní miest a to na ekologickom prístupe, t. j. na zachovaní ekologickej rovnováhy, oživenia kultúry a ozdravenia biosféry Zeme. Ekologické mesto spolu s jeho bio-regiónom je základom pre zdravú a spokojnú budúcnosť.
Ekologické mesto je ľudské dielo, ktoré umožňuje jeho obyvateľom žiť kvalitný život pri využití minimálnych prírodných zdrojov.

Štyri základné body:

• Budovy – v maximálne možnej miere sa využíva slnečná energia, dážďová voda, aby sa zabezpečila dodávka energie a vodných zdrojov.
• Biodiverzifikácia – vyznačuje sa prírodnými cestami vedúcimi do prírody, aby mali obyvatelia možnosť prístupu do prírody.
• Doprava – potraviny ako i ďalšie komodity sa snažia dovážať z blízkeho regiónu, aby sa eliminovala hustota premávky a náklady na dopravu. Obyvatelia mesta sa snažia dopravovať do práce pešo alebo na bicykli, aby znížili nepriaznivý vplyv dopravy na životné prostredie. Podporuje sa mestská doprava ako i požičiavanie áut, čo vedie k minimalizácia využitia týchto dopravných prostriedkov obyvateľmi mesta.
• Priemysel – predmety vyrobené v regióne sú označené znakom recyklovateľnosti. Zaužívané výrobné procesy umožňujú výrobky recyklovať.
• Ekonomika – cieľom je podporovať zamestnanosť v regióne a minimalizovať materiálne, energetické straty ako i objem odpadov.

Odporúčame:
www.ecocity.com

www.ecocityprojects.net

www.ecocitybuilders.org

www.tciconferences.com/ecocity2006/ecocity2006.htm

 

Daň z pozemkov

 

Daň z pozemkov je časťou rastúcich príjmov štátu formou zdaňovania vlastníkov pozemkov. Je odlišná od dane z nehnuteľnosti, nakoľko táto daň sa platí bez ohľadu na to, či budovy na pozemku boli renovované alebo existujú.

Dosiahnuté výhody: /viď. Britský systém zdaňovania pozemkov/
• PRÍRODNÝ ZDROJ BOHATSTVA KRAJINY. Všetci majitelia pozemkov patria do Exchequer, povoľujúci zníženie súčasného daňového zaťaženia v súvislosti so zamestnancami a podnikaním.
• SILNEJŠIA EKONOMIKA. Ak zdaňujeme prácu, budovy, stroje, úrodu, potom demotivujeme ľudí od konštruktívnych a ziskových aktivít. Stagnácia, prípadne !krok späť“ sú výsledkom platenia dane z vlastníctva pozemkov bez ohľadu na to, či sú alebo nie využívané. Táto platba je odvodená od aktuálnej ceny pozemkov. Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že tento nový prístup rastu príjmov bude stimulovať nárast a vznik nových podnikaní, rast zamestnanosti a zníženie rastu potreby blahobytu vlády.
• REVITALIZÁCIA OKRAJOVÝCH ČASTÍ. Ekonomické aktivity smerom od hlavných centier koncentrácie obyvateľstva sú znevýhodnené. Tradičné dane akými je daň z pridanej hodnoty, cestná daň, čiastočne znevýhodňujú vzdialenejšie oblasti krajiny. Daň z pozemkov je rovnaká, bez ohľadu na to, akú trhovú hodnotu má pozemok, preto stimuluje ekonomické aktivity aj v okrajových častiach centra mesta.
• EFEKTÍVNEJŠÍ TRH POZEMKOV. Nevyhnutnosť platenia dane z pozemkov podporuje efektivitu trhu pozemkov, nakoľko stimuluje vlastníkov pozemkov, ktorí ich nevyužívajú k ich predaju potenciálnemu investorovi.
• MENEJ MESTSKÝCH SPRAWL. Daň z pozemkov determinuje špekulácie na trhu s pozemkami. Mnohé interné časti mesta boli zrekonštruované v súlade s estetickým cítením, redukujúc hustotu zástavby v centre mesta na úkor zelene.
• MENEJ BIROKRACIE. Komplexnosť systému a neustále jeho zmeny v prípade dane z príjmu, dane z dedičstva, dane z majetku a dane z pridanej hodnoty je dobre známa. Opačný prístup možno sledovať u dani z pozemkov. Bol vytvorený stabilný systém, preto vlastníci pozemkov nemusia sledovať neustále zmeny. Obnova, resp. zmeny tohto systému by mali byť veľmi jednoznačné.
• OPATRENIA NIE SÚ POTREBNÉ. Keďže pozemky sa nemôžu skryť alebo stratiť, nie sú potrebné tvrdé kontrolné opatrenia.
• KONIEC CYKLU „OD ROZMACHU k PÁDU“. Špekulácie v určovaní hodnoty pôdy, často označované ako „špekulácie na trhu s pozemkami“ sú výsledkom ekonomického cyklu. Uplatnenie dane z pozemkov eliminuje špekulatívne elementy na trhu pozemkov.
• NEMOŽNOSŤ DOSIAHNUTIA VYŠŠÍCH CIEN, NIŽŠÍCH PLATOV VYŠŠEJ RENTY. Existencia konkurencie je dôvodom, prečo výrobcovia nemôžu účtovať viac za tovar ako výrobca podobného konkurenčného tovaru na pozemku s nižším daňovým zaťažením. Podobne platí, že výrobcovia pôsobiaci na rôznych pozemkoch, platia rôznu výšku daní, platia približne rovnakú výšku platov svojim zamestnancom, predávajú svoje výrobky za porovnateľné ceny. Túto daň preto nie je vhodné v plnej výške prenášať na nájomníka pôdy, ktorý v skutočnosti je ňou najviac zaťažený.
• STABILNÝ A ODSKÚŠANÝ SYSTÉM. Miestny daňový systém, ktorý je odskúšaný v praxi sa uplatňuje napríklad aj v hospodárení Dánska a Austrálie.


Odporúčame:
http://lanvaluetax.org.

http://www.henrygeorge.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_tax

 

home

webdesign:

Bohus Péter Pál