Analiza mreže kontakata

 

www.socialnetwork.hu je Web stranica mađarskih analitičara mreže kontakata.

Urednik: Letenyei László

 

Koliko je nama poznato, TeTT Consult d.o.o. je jedini učesnik na mađarskom tržištu koji po porudžbini izrađuje network analize.

 

Danas se u našoj zemlji veći broj konsalting preduzeća bavi povezivanjem preduzeća, na primer ostvaruje kontakt između uvoznika i potencijalnih kupaca. Ova izgradnja kontakata uglavnom zaista pomaže tek kada strane već naslućuju s kim vredi stupiti u kontakt.  

 

U slučaju većih preduzeća i samouprava ne može se baš lako izvršiti pregled okoline: treba se u isto vreme informisati o konkurenciji, uvoznicima i političkom miljeu. Pre stupanja jednog većeg preduzeća  na novo tržište ili pre nego što  jedna samouprava ostvari novu integraciju, treba izraditi kompleksnu network analizu. 

 

 

Razlog povećanog interesovanja prema analizi mreže kontakata je u prvom redu taj, što se rezultati u praksi mogu veoma dobro koristiti. Uz pomoć analize postaje moguće izmeriti za svakoga važne informacije, o kojima se  ranije raspravljalo samo na nivou trača, kao što su uticaj neke javne ličnosti,društveni prestiž  jednog naselja ili privatnog lica, halo efekat  jednog preduzeća itd. Putem analize mreže kontakata može se dati konkretni predlog  na pr. kojim krugovima treba u inostranstvu da predloži jedan uvoznik po jedno članstvo u direktorskom savetu u cilju uspešnog ugrađivanja u život mesta ili sa kojim naseljima treba da  jedna samouprava sarađuje na zajedničkim projektima. 

 

Konsalting kontakata, koji pomaže u formiranju poslovnih i ličnih kontakata,  postao je u razvijenim državama novo polje poslovnog konsaltinga. Analiza mreže kontakata se može koristiti, kao metodologija, za otkrivanje kako sistema argumenata, tako  i razlike u mišljenjima.

 

Malo njih zna da je analiza mreže kontakata (network analysis) egzistentna disciplina. Njen je razvoj kao teorije, a i kao matematičko-statističke metodologije, bio u osamdesetim i devedesetim godinama brz, pa je na taj način postala svojevrsna  moda u nauci. Danas su širom sveta analitičari mreže kontakata osnovali veći broj katedri, časopisa i međunarodnih društava, a svoje rezultate koriste u širokom krugu na brojnim poljima privredne analize i regionalnog razvijanja. Analizama mreže kontakata se i u Mađarskoj bavi više njih. 2001. je u Budimpešti organizovana konferencija Međunarodnog društva analitičara mreže kontakata (INSNA).  

 

Publikacije

 

Za samouprave:

2002: Településközi (city-to-city) kapcsolatok vizsgálata. Falu Város Régió 2002 (8) http://www.vati.hu/fvr

2000: Regionális társadalmi hálózatok. Falu Város Régió 2000 (7) http://www.vati.hu/fvr

2000: Véleményhálózatok. (Csigó Péter és Letenyei László) Falu Város Régió 2000 (9) http://www.vati.hu/fvr

 

Za preduzeća:

2002: Helyhez kötött kapcsolatok. Közgazdasági Szemle XLIX évf. 2002 október (480-497) www.kozgazdasagiszemle.hu

2000: Véleményhálózatok. (Csigó Péter és Letenyei László) Falu Város Régió 2000 (9) http://www.vati.hu/fvr

 

Za one koji stalno vise na internetu i koji rado čitaju bilo šta u toku radnog vremena:

2003: Információs technológia diffúzió. Információs technológia és szakismeretek terjedése a Kaposvári kistérségben. (Láng Sarolta, Letenyei László és Siklós Viktória) In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet5-28. www.socialnetwork.hu

2003: Sok link = Internet? A kapcsolati tőke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés alapján. (Eranus Eliza, Letenyei László és Siklós Viktória) In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet 29-76. www.socialnetwork.hu

2003: The Network Saga. Book review on Barabási Albert László: Linked. PDF In: Review of Sociology 9: 152-159  http://www.akkrt.hu/  www.socialnetwork.hu

2003: A kapcsolatháló regénye. Recenzió Barabási Albert László: Behálózva c. könyvéről. PDF  

2001: Report on the „Subsidiary Conference" of Spanish-Speaking Network Researchers in Budapest. Review of Sociology 7. 2001 (2) http://www.akkrt.hu/

2001: Beszámoló a spanyolajkú kapcsolatháló-elemzők budapesti mellékkonferenciájáról. Szociológiai Szemle 2001 (4). http://www.mtapti.hu/mszt

2000: Innovációs láncok falun. Szociológiai Szemle 2000 (4) http://www.mtapti.hu/mszt/20004/keret.htm

 

 

vrh strane

webdesign:

Bohus Péter Pál